Kalite
Kalite

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız; mevcut Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli değerlendirerek iyileştirme olanakları yakalamak, bunları teknolojinin izinde gerçekleştirip maliyetleri düşürmek, yurt içi ve yurt dışı müşteri memnuniyeti ile doğru orantılı olarak segmentinde lider olmaktır.

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Politikamız

Olcay Kilit, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir. Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, komşularımız ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır.


Tedarikçilerimizin sürdürebilirlik politikası gereği uygulamalarında esas alması geren temel ilkeler şunlardır:


Güvenli çalışmak, Olcay Kilit bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Olcay Kilit, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.

Olcay Kilit, bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.

Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.

Organizasyonumuzun; uluslar arası ve ulusal mevzuatlar ile Olcay Kilit, global standartlarına tam uyumu sağlanmaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.


Kurumsal Sorumluluk Politikası

Kurumsal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Tüm çalışanlarımıza uluslararası çerçevede tanımlanan insan hakları tanınır ve bu doğrultuda hareket edilir.
 • Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız.
 • Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapılamaz ve yapanlar göz ardı edilemez.
 • İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
 • Tüm çalışanlar istek ve şikayetlerini yönetime bildirebilmektedir. Gerekli konularda çözüm yöntemleri bulunarak şikayetler sonlandırılmaktadır.
 • Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgeyerek çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız.
 • Çalışanların mutluluğu üretim ve hizmet kalitemizin garantisi olarak kabul edildiğinden; ücret, çalışma koşulları ve sosyal olanakları ile çalışanlarının beklentilerini karşılamayı hedefleriz. Çalışanlara yaptıkları işe, kalifikasyonlarına göre adil ücretlendirme, yasal gereklere uygun çalışma ve dinlenme koşullları sağlanır.
 • Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için eğitimlere tabi tutarak onları bilinçlendiririz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği belirlenen standart ve kurallar gereğince uygulanır.
 • Fabrikamızda çocuk haklarına saygı gösterilir yasaların da gereği olarak çocuk işçi çalıştırılmaz. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, mesleki alanlardaki yenilikleri izlemeleri için hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülür.
 • Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz ile aramızda güven ve itibar yaratmanın ve bunu yaymanın bir yolu olarak şeffaflık taahhüt ederiz.
 • Çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.
 • Olcay Kilit, yolsuzluk, irtikap, rüşvetin önlenmesine yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve her türlü hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti, ortadan kaldırılması, önlenmesi ve yolsuzluğa, irtikaplara neden olabilecek her türlü fırsatın ortadan kaldırılması için işbirliği içinde hareket etmeyi taahhüt eder.
 • Modern köleliğin; insan kaçakçılığını, cinsel sömürüyü, zorla ve borç karşılığı çalıştırmayı, ev köleliğini ve bazı çocuk işçiliğini içeren önemli bir küresel insan hakları sorunu olduğunun farkındayız. Tüm ilişkilerimizde etik ve dürüst davranmaya ve kölelik ve insan ticaretinin gerçekleşmemesini sağlamak için doğrudan faaliyetlerimizde ve daha geniş etki alanımız dahilinde harekete geçmek için tüm makul çabayı göstermeye kararlıyız.
 • Olcay Kilit; çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin mahremiyetine saygı duyar. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyar.
 • Mali kayıtlarımızı tam ve düzenli olarak tutmaktayız. Mali kayıtlarımız, gerektiğinde gözden geçirilmek üzere yasal sınırlarla belirlenen süre kadar arşivde saklanmaktadır.
 • Olcay Kilit, gizli ticari bilgiler dışında gerekli bilgilerin kamuya, çalışanlara, müşterilere, alacaklılara ve diğer ilgili taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılır şekilde açıklanmasını sağlar.
 • Olcay Kilit, açık piyasa ekonomisine zarar verecek her türlü anti-tröst hareketten kaçınır ve ticaretini adil rekabete dayalı olarak yürütür.
 • Çalışanlar, herhangi bir çıkar çatışması durumunda, derhal amirlerine veya Şirket Genel Müdürü'ne bildirimde bulunmalı ve alınan yanıtlara göre zamanında hareket etmelidir. Çalışanların, Olcay Kilit'in ticari faaliyetleri ile rekabet edebilecek herhangi bir iş faaliyeti yürütmesi, başkalarının gerçekleştirmesine neden olması veya bu faaliyetlere yatırım yapması yasaktır.
 • Sahte ürünlerin dünya ekonomisine zarar veren ve bireylerin güvenliğini tehlikeye atan ciddi bir sorun olduğunun farkındayız. Tedarik zincirine sahte ürünlerin girmesini önlemeye kararlıyız.
 • Olcay Kilit'in ticari faaliyetleriyle ilgili ve uygulanabilir olduğu durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve diğer yargı mercileri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların ve ihracat kontrollerinin yükümlülüklerine tam olarak uymak Olcay Kilit'in temel ilkelerinden biridir (sırasıyla "Türkiye Yaptırımları", "BM Yaptırımları", "ABD Yaptırımları" ve "AB Yaptırımları"). Olcay Kilit'in tüm çalışanları ve yöneticisi bu ilkeye göre hareket etmekle yükümlüdür.
 • Olcay Kilit, çalışanlarını olası yasal olmayan eylem veya usulsüzlükleri derhal bildirmeye teşvik eder. Şikayetin ve içerdiği bilgilerin yanı sıra ihbarcı veya gönderenin kimliğinin (ihbar daha sonra yanlış veya asılsız olduğu kanıtlansa dahi) gizliliği garanti altına alınır. İhbarcıya/şikayetçiye/muhbirlik yapana veya suçun iddia edilen failine veya şikayetin geçerliliğinin araştırılmasına katılan herhangi bir kişiye karşı tehdit, misilleme, cezalandırma veya herhangi bir türde ayrımcılık tolere edilmeyecektir.
 • Olcay Kilit'in tüm çalışanları, ayrım gözetmeksizin, sendikaya üye olma, sendika kurma ve kendi tercihlerine göre toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir. İşçi temsilcilerine ayrımcılık yapılmaz ve işyerinde temsil görevlerini yerine getirme ehliyetine sahiptirler. Örgütlenme özgürlüğünün ve toplu sözleşme hakkının kanunla kısıtlandığı durumlarda, işveren, bağımsız ve özgür örgütlenme ile birlikte toplu sözleşme hakkını teşvik eder ve benzer örgütlenme yöntemlerinin geliştirilmesine engel olmaz.

Çevre Yönetim Politikası

 • Yasal yükümlülüklerimize, güncel çevre mevzuatlarına ve müşterilerimizin çevre gereksinimlerine uymak, ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak (Enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanmak, sera gazı emisyon oranlarını düşürmek, su tüketimini azaltmak ve hava kirliliğini önlemek),
 • Atıkları kaynağında en aza indirmek, mümkünse yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek, kullanılamayan atıkları uygun yöntemlerle bertaraf etmek,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte çevreyi koruma ve çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin sürekli iyileştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası ilgili taraflarla kimyasal yönetim programı uygulamak, Güvenli ve sürdürülebilir ürün/hammadde sağlamak, üretmek ve pazarlamak,
 • Tehlikeli ve kimyasal maddelerin temini/satın alınması, kullanımı, kontrolü, depolanması, taşınması, atıkların bertarafı ve dökülmesi veya temas etmesi halinde yapılacak işlemler belirlemek,
 • Sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin tüm çevresel sorumluluklarını üstleniriz.

İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Politikası

" Olcay Kilit, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir. Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, komşularımız ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır.


 • Güvenli çalışmak, Olcay Kilit bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Olcay Kilit, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
 • Olcay Kilit, bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.
 • Organizasyonumuzun; uluslar arası ve ulusal mevzuatlar ile Olcay Kilit, global standartlarına tam uyumu sağlanmaktadır.
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır. "

Sorumlu Tedarik Politikası

 • Bu Sorumlu Tedarik Politikasının (“Politika”) amacı, hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesiyle ilgili olarak Olcay Kilit'in pozisyonunu ve beklentilerini iletmektir. Politika, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumludur. Politika, Olcay Kilit'in tedarikçileriyle etkileşimi ve standartlaştırılmış iletişimi teşvik eder.
 • Sorumlu Kaynak Kullanımı programımız, tedarik zincirimizde etik uygulamalar sağlamayı, çevreye olan etkiyi azaltmayı ve çalışanları desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu program, sürdürülebilirlik için kurumsal stratejimizle uyumludur.
 • Geniş bir yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi ve distribütör ağından birçok farklı hammadde satın alıyoruz. Ayak izimizin kendi operasyonel kontrolümüzün ötesine geçtiğini ve olumlu bir etki yaratmak için tüm değer zincirimizi etkilememiz gerektiğini biliyoruz.
 • Olcay Kilit, hammaddeleri, sosyal ve çevresel beklentilerimizi (bu Politikada belirtilen) karşıladıklarında veya tedarikçilerin üzerinde çalışacağı sürekli iyileştirme planlarının mevcut olduğu durumlarda sorumlu bir şekilde tedarik edilmiş olarak kabul eder.
 • Sorumlu Tedarik programımızın merkezinde, karmaşık tedarik zincirinin kaynak bulma zorluklarını aşmak için endüstri ortaklıkları, müşteri etkileşimleri ve özelleştirilmiş çözümler vardır. Bu çözümlere tek başımıza ulaşamayız .Birlikte, şeffaf ve etik tedarik zincirleri oluşturma sorumluluğunu paylaşmak için tedarikçilerimizle güçlü ilişkilerimize güveniriz.
 • Sorumlu tedarik, Olcay Kilit'in satın aldığı malzemelerin kökenini doğru bir şekilde takip etmesini gerektirir. İzlenebilirlik ve tedarik zincirlerimizdeki sorumlu uygulamalar, çevreye saygı ve insanlara ve topluluklara saygı gösterilmesine yardımcı olur. İzlenebilirlik taahhüdümüzü desteklemek adına tedarikçiler tedarik ettiği hammadelerin detaylarına yönelik talepler için sorumluluk almalıdırlar.
 • Olcay Kilit, kalite standartlarına göre üretilmiş hammaddeler kullanır. Hammaddeler ve sertifikaları, Girdi Kalite Kontrol Uzmanı tarafından "Sertifikanın Kabul Kriterleri Tablosu (FR:8-5-2-2)'ye göre kontrol edilir ve sertifikalar arşivlenir.
 • Hammaddelerin insan sağlığına zararlı olmadığının tespiti için tedarikçilerden IMDS ve MSDS raporları talep ederiz.. MSDS raporları, Şirket bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.